Obchodní podmínky

společnosti Stante sense, s.r.o.

se sídlem 28. října 1609/51a, 702 00 Ostrava
IČ 25354647, DIČ CZ25354647

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS, oddíl C , vložka 9475

pro prodej vlastních výrobků (dále jen "zboží") prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sladkycasy.cz

Kontaktní místo a místo pro vyzvednutí: "Sladký časy", ul. 28.října 220/51, 702 00 Ostrava

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") výše uvedené společnosti (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sladkycasy.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Prodávající je oprávněn k prodeji a výrobě zboží na základě živnostenského oprávnění.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání a zboží chce dále prodávat.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Uživatelský účet

2.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a fotky jsou ilustrační, protože se jedná o ruční výrobu a prodávající neumí zaručit, že zboží nebude vykazovat odchylky, způsobené kreativitou cukrářky. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen zboží a minimálního množství, které musí kupující dodržet, pokud se strany předem nedomluví jinak.  Při větší objednávce, než je obvyklé, je třeba toto nejdříve domluvit s prodávajícím. Ceny zboží jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty. Kupující musí rovněž dodržet stanovenou minimální dobu mezi objednáním zboží a jeho vyzvednutím. 

3.3. Ceny zboží obsahují všechny související poplatky, a to i balení. Pokud kupující požaduje jiné balení, než standartně zajišťuje prodávající, toto kupující musí uvést předem a prodávající může požadovat úhradu za něj. Prodávající může požadovat úhradu za změnu balení zboží při převzetí. Webové rozhraní obchodu neobsahuje informace o nákladech spojených s balením. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a to v množství, které je uvedené jako minimální, pokud není předem dohodnuté jinak,

3.4.2. dopravě, kdy zboží je možné vyzvednout pouze osobně,

3.4.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.4.4. doplňujících informací - kde kupující vždy uvede datumu a čas vyzvednutí a případné upřesnění či doplňující informace k objednávce. 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

3.6. Kupující po zaslání objednávky obdrží potvrdí automatickou elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). Následně prodávající po fyzické kontrole a zjištění, jestli je schopen v požadovaném termínu a požadované zboží vyrobit, potvrdí objednávku stejným způsobem.  U objednávek, které slouží pouze pro úhradu již dohodnuté zálohy, druhý potvrzující mail již prodávající neposílá.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (chybějící uvedení termínu či času vyzvednutí, množství zboží a výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronickou poštou či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká připsáním platby na účet prodávajícího nebo uskutečněním úhrady platební kartou v internetovém rozhraní.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 258503975/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen "účet prodávajícího"), s povinnosti uvedení variabilního čísla, které je totožné s číslem objednávky;

- bezhotovostně platební kartou v internetovém rozhraní.

4.2. V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena splatná minimálně 36 hodin před převzetím zboží, přičemž je závazek splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Prodávající vystaví kupujícímu pokladní doklad – účtenku při převzetí zboží, pokud se nedohodnou strany jinak.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy po převzetí výrobků.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy před započetím výroby vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtyř (4) pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

5.3. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.4. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, buď hned u převzetí, nebo následně prostřednictvím elektronické adresy sladky@sladkycasy.cz.

6.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží při převzetí zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy sladky@sladkycasy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V případě uznané stížnosti a následné dohodě o finanční satisfakci, prodávající toto splní do čtyř (4) pracovních dnů od vyřízení stížnosti, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.


8. Ochrana osobních údajů

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy   (Řím I).

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování "Sladký časy", 28. října 220/51, 702 00 Ostrava, adresa elektronické pošty sladky@sladkycasy.cz, telefon 602 502 295.

Ostrava dne 16.5.2024